NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN BẢO YÊN
Lượt xem: 68

Bằng sự nhất quán quan điểm chỉ đạo: Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là sau Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên khóa XII đã đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, giành sự quan tâm đặc biệt và ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn và công tác xây dựng Đảng tiếp tục  được chú trọng trên cả 4 mặt: Chính trị, Tư tưởng, Tổ chức và đạo đức, qua đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên.

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Bảo Yên đã thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tập trung - dân chủ” và các nguyên tắc khác trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc theo hướng thật sự dân chủ, nói đi đôi với làm và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời kiên quyết đấu tranh và khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng lãng phí. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm và có chuyển biến rõ nét.

Đảng Bộ huyện Bảo Yên luôn quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ

Trước hết là xây dựng Đảng về chính trị. Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Bảo Yên và các cấp ủy Đảng luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Qua đó, nhiều tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đội ngũ cấp ủy cơ sở từng bước được kiện toàn, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, toàn huyện Bảo Yên có 55 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và 336 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Với mục tiêu 100% thôn bản đều có chi bộ độc lập, Đảng bộ huyện Bảo Yên đã tăng cường công tác phát triển đảng viên, chú trọng vùng đồng bào dân tộc và những thôn bản khó khăn. Từ đầu năm 2020 đến nay Bảo Yên đã phát triển được 158 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 5161 đồng chí; tách và thành lập mới 04 chi bộ. Hiện 100% Thôn bản, tổ dân phố, trường học, trạm Y tế đã có đảng viên, 213 thôn bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập, 83% chi bộ thôn bản, tổ dân phố có Ban Chi ủy. Hằng năm có từ 20% số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trên 90% số chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Xác định rõ công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng có vị trí, vai trò quan trọng, tạo sự thống nhất về hành động. Từ đó việc tổ chức nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, tạo sức lan tỏa sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở phát huy vai trò của 198 tổ tuyên vận, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Cùng với đó là công tác tuyên truyền cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực được Đảng bộ huyện Bảo Yên chú trọng. Đồng thời Bảo Yên luôn chú trọng công tác biên soạn, xuất bản cuốn sách lịch sử Đảng bộ địa phương. Đến nay Bảo Yên đã tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1947 - 2017; 17/17 xã, thị trấn đã và đang hoàn thiện việc sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử địa phương; chỉ đạo xây dựng kế hoạch biên soạn lịch sử Đảng hoặc Kỷ yếu của cơ quan, đơn vị trong huyện. Biên soạn và xuất bản cuốn Bản tin thông báo nội bộ phục vụ công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, công tác tuyên vận và sinh hoạt chi bộ cơ sở. Gần đây nhất, Đảng bộ huyện Bảo Yên đã tổ chức thành công Hội thi Nghiệp vụ Bí thư Đảng bộ cơ sở lần thứ Nhất, năm 2021.

Xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức. Đảng bộ huyện Bảo Yên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo quản lý, điều hành. Đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với giảm biên chế, tinh gọn đầu mối với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xác định rõ nguyên tắc “Tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Luôn quan tâm công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, sử dụng cán bộ, đặc biệt là tin dùng cán bộ trẻ. Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, đã xác định công tác cán bộ là một trong bốn lĩnh vực đột phá, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên huyện Bảo Yên giai đoạn 2021 - 2025”. Sau Đại hội Bảo Yên đã cử 28 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo chuyên môn Thạc sỹ, Đại họctrung cấp lý luận chính trị. Đến nay 80% cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có chuyên môn Thạc sỹ và lý luận chính trị Cao cấp, 100% trưởng các phòng ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện có chuyên môn Đại học trở lên và trình độ Chính trị từ trung cấp trở lên. Đối với cán bộ chủ chốt cấp xã 100% có trình độ đại học trở lên.

Công tác quy hoạch được quan tâm đúng mức, trên cơ sở quy hoạch cán bộ cho toàn khóa và khóa sau, hàng năm Đảng bộ huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, do đó công tác quy hoạch cán bộ của Bảo Yên đã đảm bảo tính kế thừa, phát triển, sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ theo phương châm “Động” và “Mở”, khắc phục được tình trạng khép kín trong từng địa phương, đơn vị. Chất lượng quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt cấp xã, thị trấn, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực thực tiễn, độ tuổi, giới tính.

Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo biên soạn lịch sử địa phương

         Xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức. Đây là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến sức sống, sức chiến đấu của Đảng. Làm cho mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” trở nên sáng rõ, hài hòa và bền vững.  Đảng bộ huyện Bảo Yên thực hiện mục tiêu nay được gắn chặt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu gương thực hành đạo đức, từ đó sẽ có tác dụng thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thường trực Huyện ủy nêu gương, ghi danh 21 tập thể và 29 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác. Cùng với xây dựng Đảng về đạo đức phải kết hợp với đấu tranh thường xuyên, kiên quyết với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Giai đoạn 2020 - 2025 Đảng bộ huyện Bảo Yên đã xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện”. Những quyết tâm cao, sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng với những kết quả nổi bật và kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng trong những năm qua, sẽ là động lực rất quan trọng giúp cho Đảng bộ huyện Bảo Yên không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                                        Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên

                                                                Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 354
  • Trong tuần: 987
  • Tất cả: 776,023
Đăng nhập