Lượt xem: 128

Hiệu quả việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Hàng năm LĐLĐ huyện Bảo Yên đều có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS ngay từ đầu năm triển khai tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC), hội nghị người lao động.

LĐLĐ huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 149/2018/NĐ-CP, ngày 7/11/2018 của Chính phủ, nay là Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của  Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Hướng dẫn số 1775/HD- TLĐ ngày 20/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nay là Hướng dẫn số 1360/HD- TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm

Kết quả: Từ năm 2017 đến 2021 các đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động đạt 100% ( đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn huyện Bảo Yên khóa V, nhiệm kỳ 2017- 2022 đề ra). Hội nghị CBCC, hội nghị người lao động đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân, Ban thanh tra nhân dân đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCC trong việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp nhận và xử lý đơn, kiến nghị, phản ánh của CNVCLĐ, thỏa ước lao động tập thể, thực hiện hợp đồng lao động...được 323 cuộc.

Thông qua việc tổ chức hội nghị hàng năm về cơ bản các CĐCS đã phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động. đã phát huy được quyền dân chủ của ngư­ời lao động trong việc tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của ngư­­ời lao động; thể hiện đầy đủ quyền đại diện của Công đoàn khi tham gia và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia quản lý.

Tuy nhiên qua kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn hàng năm ở một số đơn vị cho thấy việc tổ chức hội nghị CBCC chưa đảm bảo theo quy định. Việc tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động vẫn còn mang tính hình thức, nội dung sơ sài nên hiệu quả chưa cao; một số đơn vị chưa có được sự phối hợp đồng bộ giữa Ban chấp hành CĐCS và thủ trưởng đơn vị; Ban thanh tra nhân dân ở một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, mang tính hình thức, còn tư tưởng nể nang, một số CĐCS còn bỡ ngỡ việc tổ chức hội nghị.

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Công đoàn cơ sở Phòng Văn hóa, thông tin

Từ thực tiễn công tác trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thực tế chỉ đạo và theo dõi tình hình tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động các CĐCS trong những năm qua, thông qua việc tổ chức hội nghị hàng năm của các đơn vị, để hội nghị đạt hiệu quả cao, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới các cấp công đoàn trong huyện cần hiểu rõ và tổ chức triển khai việc tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động với một số nội dung, giải pháp như sau:

1. Xác định nội dung trọng tâm của hội nghị: Với hội nghị CBCC, ngoài kiểm điểm đánh giá thực hiện kế hoạch hàng năm, thì nội dung chính cần tập trung đi sâu bàn luận những vấn đề có tính quyết định đến những giải pháp thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động; bàn thảo các biện pháp thực hiện năm tới, đi sâu vào việc cải cách đơn giản thủ tục hành chính, vận hành theo cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ; áp dụng quy định Luật cán bộ, công chức, hoàn thiện quy chế nội bộ, cải thiện đời sống, tạo động lực cho cán bộ, công chức phát huy tính chủ động sáng tạo, hăng hái hoàn thành nhiệm vụ góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và lãng phí;  tiếp thu, giải đáp những kiến nghị vướng mắc, công khai dân chủ…giải quyết vấn đề cụ thể bức thiết, sẽ tạo sự sinh động, giảm nhẹ hội họp, phát huy tinh thần trách nhiệm làm chủ của CNVCLĐ.

2. Về vai trò chỉ đạo và chức năng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân(BTTND): Vấn đề này quy định trách nhiệm của Công đoàn là chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân chính là thể hiện vai trò tham gia quản lý, giám sát nhằm bảo đảm cơ chế khách quan, đề cao tính dân chủ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Do chưa xác định rõ, nên một số đơn vị chưa phân biệt rõ chức năng khác nhau giữa BTTND của Công đoàn với ban BTTND dân do UBMT Tổ quốc Việt Nam cùng cấp công nhận. Trong hoạt động Công đoàn là nhằm thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của CBCC trong việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện quy chế dân chủ do Nghị quyết của Hội nghị CBCC đề ra. Do có sự nhầm lẫn, ngộ nhận nên hoạt động ở một số đơn vị không phát huy được vai trò của BTTND, còn chồng chéo với các hoạt động khác.. nội dung này các đơn vị cần tập trung thực hiện theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

3. Các CĐCS cần tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chuyên môn, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi quản lý tiến hành chuẩn bị các nội dung và tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động; xây dựng mới hoặc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ, các nội quy, quy chế trong cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình của đơn vị và những thay đổi của Luật pháp. Căn cứ quy định trách nhiệm chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, cần có sự tăng cường phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các ngành, chức năng và tổ chức Công đoàn trong nghiên cứu quy định một số vấn đề cần thiết nhằm cụ thể hoá nội dung, có kế hoạch kiểm tra giám sát, tổ chức sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động bảo đảm đầy đủ, sát thực và hiệu quả.                                                      

4. Nhằm chuyển hoá đầy đủ nhận thức và tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động đạt hiệu quả cao, việc tổ chức hội nghị hàng năm phải được coi là một trong những tiêu chí bắt buộc để đánh giá thi đua và khen thưởng đối với vai trò từng cá nhân lãnh đạo và mỗi cơ quan, đơn vị có như vậy mới đem lại hiệu quả cao, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn huyện Bảo Yên ngày càng vững mạnh và phát triển.

                                                                                                                                                          Đinh Hải

                                                                                                                                              LĐLĐ huyện Bảo Yên

1 2 3 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 1,866
  • Tất cả: 792,432
Đăng nhập