Các cấp công đoàn huyện Bảo Yên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng
Lượt xem: 134

Từ sau Đại hội Công đoàn huyện Bảo Yên lần thứ V nhiệm kỳ 2017- 2022 cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn đề ra hàng năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Bảo Yên luôn quan tâm chỉ đạo việc tổ chức Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, ngoài chức năng trọng tâm là bảo vệ quyền và lợi ích pháp chính đáng của người lao động thì công tác phát triển Đảng trong tổ chức Công đoàn huyện Bảo Yên luôn được xem là nội dung then chốt và quan tâm thực hiện thường xuyên. Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã đưa ra mục tiêu, phương hướng: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn các cấp theo hướng vì đoàn viên và người lao động; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Mục tiêu của Đại hội nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn tham gia phát triển Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; phấn đấu đến hết nhiệm kỳ (2017- 2022) có ít nhất từ 400 trở lên đoàn viên Công đoàn ưu tú xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp đảng viên của CĐCS trường TH& THCS số 1 Phúc Khánh.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra, những năm qua Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn trong huyện thường xuyên rà soát, nắm tình hình về số lượng, chất lượng đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở ( CĐCS) trực thuộc xây dựng Công đoàn vững về tổ chức, mạnh về phong trào. Từ đó, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn và góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, các CĐCS trong huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quan tâm bồi dưỡng đối với những đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú đã được tổ chức Công đoàn giới thiệu, tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Tập trung lãnh chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội. Các CĐCS đã có nhiều giải pháp tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công nhân viên chức, lao động rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Cùng với đó các đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua trong đội ngũ CNVCLĐ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn lao động”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thông qua các phong trào thi đua phát hiện và giới thiệu những đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Kết quả. Trong nửa nhiệm kỳ 2017- 2022, các cấp Công đoàn trong huyện đã giới thiệu được cho Đảng 466 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, có 422 đồng chí được kết nạp vào Đảng( vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V). Đây là những con số thể hiện sự đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn cho Đảng. 

Cùng với việc tham gia công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong những năm qua, các cấp Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành về Quy chế giám sát và phản biện xã hội và Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng đã được các CĐCS tổ chức thực hiện tốt. Qua đó, đã thể hiện được trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, góp phần tích cực vào việc xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, khắc phục một số hạn chế về nhận thức và thực hiện nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước.

Lễ kết nạp đảng viên của CĐCS trường THCS Phúc Khánh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số CĐCS chưa thật sự quan tâm việc bồi dưỡng đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng; phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa tạo được phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực để thu hút CNVCLĐ tham gia hoạt động, qua đó nhằm phát hiện nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng. Công tác tuyên truyền giáo dục ở một số CĐCS chủ yếu mới tập trung vào việc quán triệt thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác...chưa chú trọng bồi dưỡng về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để đề xuất với tổ chức Đảng có lúc chưa kịp thời…

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục một sô hạn chế  nêu trên, trong thời gian tới Ban Thường vụ LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các CĐCS trong huyện nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Đất nước” và Chỉ thị số 03- CT/HU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên về lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, khẳng định vai trò là tổ chức Chính trị – Xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp./.

Tác giả: Đinh Hải - LĐLĐ huyện Bảo Yên
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 883
  • Tất cả: 775,919
Đăng nhập