HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN BẢO YÊN NĂM 2021
Lượt xem: 557

Vừa qua, UBND huyện Bảo Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 
Tới dự với hội nghị tổng kết có đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng toàn thể thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, công chức trực tiếp phụ trách công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong hơn 10 năm qua, công tác CCHC được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả 06 lĩnh vực, từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ công chức, tài chính công đến hiện đại hóa nền hành chính. 

                                                                        Quang cảnh Hội nghị

 Năm 2021, công tác CCHC của huyện Bảo Yên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo huyện ủy, HĐND và UBND huyện cùng với sự nỗ lực của các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, tập thể cán bộ, công chức, viên chức qua đó công tác CCHC của huyện đánh giá hàng năm đạt kết quả tích cực. Cụ thể: 
- Về Công tác chỉ đạo điều hành: Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của huyện tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo từng lĩnh vực được phân công.
- Về cải cách thể chế: Công tác theo dõi thi hành pháp luật luôn được quan tâm triển khai thực hiện tốt.Ủy ban nhân dân huyện đãthực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nâng cao năng lực giám sát, phản biện của UBMTTQ và các đoàn thể đối với việc thực hiện CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương; Ban hành Quy chế làm việc UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung, trình tự, thẩm quyền đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát văn bản QPPL thường xuyên, theo đúng quy định của pháp luật. 
- Về cải cách thủ tục hành chính: Trong năm 2021, huyện Bảo Yên xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả cải cách thủ tục hành chínhtrên địa bàn huyện. Trong năm 2021 có tổng số 446 TTHC (trong đó: cấp huyện: 303 TTHC; cấp xã: 143 TTHC).Số TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn là: 308 TTHC. Trong đó (cấp huyện: 203 TTHC; cấp xã: 105 TTHC). Tổng số hồ sơ mức độ 3, mức độ 4: Tiếp nhận 18783 hồ sơ, đã giải quyết 18783 hồ sơ (đạt 64%), đang giải quyết 0 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn);Bưu chính công ích tổng số hồ sơ tiếp nhận 20 hồ sơ; hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích 976 hồ sơ.
Kết quả, tiếp nhận và giải quyết TTHC năm 2021 của cấp huyện, cấp xã tổng số hồ sơ tiếp nhận 29297 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết 29143 hồ sơ, đang giải quyết 154 hồ sơ, hồ sơ quá hạn: 0 hồ sơ. Cụ thể: Cấp huyện: Tiếp nhận 3908 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết là 3771 hồ sơ, đang giải quyết 137 hồ sơ; Cấp xã: Tiếp nhận 25389 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết là 25372 hồ sơ, đang giải quyết 17 hồ sơ.
- Về cải cách tổ chức bộ máy: Chỉ đạo các cơ quan thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vị trí việc làm, sắp xếp tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính; tăng cường rà soát sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: Trong năm 2021, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy được quan tâm thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay: Thực hiện tinh giản biên chếso với kế hoạch: 34/35 người đạt 97,1%; kiện toàn lại Ban quản lý di tích đền Bảo Hà thành Ban Quản lý di tích và phát triển du lịch huyện Bảo Yên; kiện toàn chức năng nhiệm vụ Trung tâm phát triển Quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện nhằm đáp ứng và phù hợp với tình hình thực tế.
- Về cải cách công vụ, công chức: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra công vụ gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ; đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Trong năm 2021 tổng số 12 cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn được kiểm tra qua kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
- Về cải cách tài chính công: Trong năm 2021 tiếp tục giao tự chủ về tài chính cho 05 đơn vị sự nghiệp công lập (05 trường học) nâng tổng số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính 64/71 đơn vị đạt 90,16%; tổng số đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 71/78 đơn vị đạt 91%, trong đó sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 64 đơn vị, các đơn vị sự nghiệp khác thuộc huyện: 07 đơn vị (trong đó có 01 đơn vị thuộc phòng Kinh tế hạ tầng huyện: Đội trật tự đô thị). Các đơn vị thực hiện tốt công tác tự chủ về tài chính, thực hiện tiết kiệm chi đến cuối năm 2021 có 100% đơn vị chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.
- Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đã ban hành Kế hoạch với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể: Phát triển Chính quyền điện tử cấp huyện, phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng đến xây dựng đô thị thông minh; phát triển hạ tầng CNTT và an toàn thông tin, Phát triển các ứng dụng, dịch vụ. Phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc được duy trì, triển khai thực hiện đến 100% phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 17/17 xã, thị trấn. Toàn huyện 224 thiết bị ký số trong đó có 53 tổ chức được cấp chữ ký số, 158 cá nhân. Tỷ lệ văn bản đi ký số toàn huyện đạt trên 91%. 100% cán bộ, công chức trong toàn huyện đều sử dụng hộp thư công vụ trong giao dịch công việc. Trong đó khoảng 90% hộp thư công vụ được sử dụng thường xuyên theo quy định. Trong năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện cũng đã xây dựng tài liệu chung của hệ thống 311 quy trình: 305 quy trình TTHC, 02 quy trình nội bộ, 04 hướng dẫn mô hình hệ thống. Ban chỉ đạo công tác ISO của UBND huyện Bảo Yên đã triển khai phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc theo HTQLCL ISO 9001:2015 cho toàn bộ các công chức thuộc các phòng ban trực thuộc UBND huyện Bảo Yên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành đã tiết giảm được thời gian, chi phí hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần gia tăng vị trí trên bảng xếp hạng của tỉnh về công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin.
Kết quả Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) huyện Bảo Yên xếp thứ nhất trong 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai (đạt 88,84%)( tăng 4 bậc so với năm 2020); Kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT đứng thứ nhất trong 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai (đạt 89,88%).
Sau khi nghe báo cáo, các đơn vị tham gia thảo luận sôi nổi về một số nội dung: Giải pháp chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Phát huy hiệu quả bộ phận một cửa trong việc phục vụ tổ chức và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính; Giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá sự hài lòng của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu ý kiến biểu dương những thành tích đáng ghi nhận về kết quả công tác CCHC trong năm qua và đề nghị một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm tiếp theo. 
Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC tỉnh năm 2021.


Đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021


 Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022 theo định hướng của tỉnh. Tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung về CCHC gắn kết đồng bộ với Đề án cải cách hành chính trong Đảng. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các chỉ số thành phần đạt điểm cao; rà soát, đánh giá chính xác những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục các nội dung giảm điểm, đạt điểm thấp đối với các chỉ số. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tiếp tục cải tiến lề lối tác phong làm việc, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Đỗ Thùy Dương- Chuyên viên Phòng Nội vụ

 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 285
  • Trong tuần: 3,622
  • Tất cả: 1,755,890
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang