Một số giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết tại Đảng bộ huyện Bảo Yên
Lượt xem: 3369
 Ra được một nghị quyết đúng, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn ở địa phương là mục tiêu quyết định, nhưng việc tổ chức, triển khai thực hiện và đưa nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân để đưa nghị quyết vào cuộc sống là yếu tố “nuôi sống” nghị quyết.
        Chỉ thị, nghị quyết là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đây là khâu mấu chốt, quyết định làm cho cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó xây dựng chương trình kế hoạch hành động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đưa chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực.

          Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết còn là khâu quan trọng, có tính “mở đường” trong hoạt động của Đảng để nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân; tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

          Xác định tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã coi trọng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác này. Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo chỉ đạo của cấp trên. Điều này đã giúp các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên được học tập kịp thời, hiểu sâu, nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng; trên cơ sở đó tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tại địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

          Trong mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, đều xây dựng kế hoạch học tập, triển khai theo hướng dẫn của cấp trên và có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương như: Xác định rõ về thành phần, đối tượng tham gia học tập (cán bộ chủ chốt; cán bộ, đảng viên khối cơ quan; giáo viên, lực lượng vũ trang hay đảng viên nông thôn); thời gian cho từng lớp đối tượng; nội dung và tài liệu học tập ở các cấp; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu, lựa chọn báo cáo viên. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt và cho toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; tại các hội nghị tiến hành thảo luận, thông qua các chương trình hành động (hoặc kế hoạch) thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Đây là một điểm mới vì trước đây chỉ tiến hành học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, dẫn tới chất lượng công tác học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng chưa cao, chưa sát với chủ trương của nghị quyết, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện. Căn cứ vào nội dung của từng chỉ thị, nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết và phân công cơ quan thường trực chủ động tham mưu thực hiện. Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trước khi được ban hành chính thức đều được thông qua thảo luận, xin ý kiến các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng nhanh, gọn và hiệu quả; đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy tổ chức thực hiện. Để phục vụ cho công tác tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức biên soạn đề cương giới thiệu khái quát những nội dung cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết và phát hành rộng rãi các tài liệu học tập nghị quyết dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở theo nguồn tài liệu do Trung ương, Tỉnh ủy cung cấp.

          Cùng với việc tổ chức triển khai quán triệt học tập nghị quyết, Cấp ủy huyện đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo chỉ đạo, hướng dẫn các ngành trong khối tuyên truyền, các cơ quan, tổ chức liên quan cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền: Định hướng tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên cấp huyện, các hội nghị tuyên vận ở các xã, thị trấn. Chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền đồng bộ thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp, phong phú để góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống như: Trên hệ thống phát thanh, truyền hình (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện hằng tuần đều đưa chuyên mục “Đảng trong cuộc sống hôm nay” phát trên sóng truyền thanh với thời lượng từ 10 - 15 phút để tuyên truyền chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân); cổng thông tin điện tử huyện thường xuyên đăng tải các tin, bài phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, phục vụ công tác tra cứu thông tin; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương..; đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phổ biến tuyên truyền thông qua các hoạt động ở cơ sở…


Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra 
việc thực hiện nhiệm vụ tại Đảng bộ huyện Bảo Yên tháng 3 năm 2018

          Có thể nói, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết tại các tổ chức cơ sở Đảng nói chung và đặc biệt là ở các chi bộ cơ sở đã thành nền nếp, từng bước đi vào chiều sâu và ngày càng đạt hiệu quả cao. Thông qua các đợt học tập, quán triệt, sinh hoạt tư tưởng làm cho đại bộ phận cán bộ, đảng viên được nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã có sự chuyển biến tích cực, quan tâm dành thời gian thích hợp cho công tác sinh hoạt tư tưởng, chú trọng đổi mới cách truyền đạt, phổ biến; đa số đảng viên, cán bộ, công chức đã trưởng thành về nhiều mặt; từ đó xác định mục tiêu, động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, làm cho Nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

          Tuy nhiên, công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế: Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết ở cơ sở đôi lúc chưa kịp thời; trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, đặc biệt là ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; việc biên soạn tài liệu, xây dựng đề cương giới thiệu nghị quyết chưa phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và nhân dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của một số cấp ủy Đảng còn chậm, nội dung chưa sát với điều kiện thực tiễn; một số cấp ủy đảng chưa coi trọng công tác triển khai, học tập Nghị quyết.

         Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp mà trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXI và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

        Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách chặt chẽ, nghiêm túc; tránh tình trạng triển khai, quán triệt qua loa, hình thức. Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết, cần coi trọng việc xây dựng đề cương giới thiệu nghị quyết; biên soạn và cung cấp đề cương giới thiệu, thông tin một cách hệ thống, đảm bảo thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên đối với những vấn đề cốt lõi, trọng tâm đặt ra trong từng chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó quan tâm việc khái quát những vấn đề chung thuộc phạm vi cả nước, của tỉnh, của huyện; liên hệ, bám thật sát với thực tiễn và tình hình, địa phương, đơn vị.

        Thứ hai, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; chú ý lựa chọn báo cáo viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm tốt, nhất là phát huy vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các ngành có liên quan đến nội dung nghị quyết để trực tiếp triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết. Việc triển khai, quán triệt nghị quyết của cấp ủy phải trên tinh thần chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ, học tập nghiêm túc; chú trọng giáo dục cho cán bộ, đảng viên về ý thức học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên tinh thần “lười học tập Nghị quyết của Đảng cũng là biểu hiện của sự suy thoái, xem đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân.

        Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết như đổi mới, đa dạng hoá các hình thức triển khai, học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đối tượng. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhất là công tác chuẩn bị tài liệu học tập. Coi trọng việc xây dựng đề cương giới thiệu nghị quyết và được thẩm định trước khi đưa ra báo cáo trước hội nghị. Trong đó phải làm rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết, nội dung chính của nghị quyết, chú trọng những vấn đề cơ bản, chủ yếu và mới; cách thức tổ chức triển khai thực hiện.

        Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết bằng nhiều hình thức. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; Ban tuyên vận các xã, thị trấn; tổ tuyên vận thôn bản, tổ dân phố trong tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Tăng cường đổi mới và phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

        Thứ năm,  Phát huy vai trò của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, đoàn thể trong việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã nêu trong chương trình, nghị quyết, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng; kịp thời biểu dương những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; nhắc nhở, phê bình các tổ chức, cá nhân có biểu hiện hình thức, làm lướt trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

       Thực tế cho thấy có nhiều “nghị quyết không làm”, làm không đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do chất lượng, tính khả thi của nghị quyết, do thiếu chỉ đạo, giám sát, hoặc hạn chế về năng lực cán bộ thực hiện. Khi có nghị quyết tốt, để triển khai thực hiện hiệu quả, chi ủy, bí thư chi bộ phải thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã nêu trong nghị quyết, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm.Bí thư, chi ủy lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; tiến hành theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức và đảng viên trong việc thực hiện; yêu cầu cá nhân và tổ chức liên quan thường xuyên báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở  đó, bí thư, chi ủy phân tích, đánh giá những ưu, khuyết điểm, các vấn đề nảy sinh để kịp thời cho ý kiến lãnh, chỉ đạo, rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Đặc biệt trong vấn đề chỉ đạo thực hiện nghị quyết cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên và sự tham gia giám sát của tổ chức Đảng và quần chúng nhân dân để nghị quyết có kết quả trong đời sống xã hội và thực sự đi vào cuộc sống./.

                                                         Nguyễn Anh Dũng - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang