Đảng bộ huyện Bảo Yên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Lượt xem: 1844

           Bảo Yên là huyện cửa ngõ của tỉnh Lào Cai, cách trung tâm tỉnh lỵ 75km về phía Đông nam. Với tổng diện tích đất tự nhiên 82.791 ha, gồm 17 xã và một thị trấn với 307 thôn bản tổ dân phố (hiện nay còn 9 xã đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 giai đoạn II). Toàn huyện có 13 dân tộc anh em cùng chung sống với tổng dân số trên 76.000 người (dân tộc tày chiếm 33%; dân tộc kinh 25,8%; dân tộc Dao 24,2%; dân tộc Mông 11,6%; dân tộc Nùng 2,2% còn lại là dân tộc khác). Đảng bộ huyện hiện có52 chi, đảng bộ cơ sở, gồm 18 đảng bộ xã và 34 chi, đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp với 276 chi bộ dưới cơ sở, 3.026 đảng viên.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả và hướng về cơ sở. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai và Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XIII, gắn việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện, các chương trình, đề án về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện với việc thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn từng cơ sở nhằm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Cùng với đó là việc triển khai nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), đặc biệt cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung lớn được Đảng bộ huyện triển khai sâu rộng, thiết thực, đưa cuộc vận động thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, tạo bước chuyển quan trọng về mặt tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Nội dung và hình thức hoạt động công tác chính trị, tư tưởng được đổi mới theo phương châm: kịp thời, nhạy bén, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Hiện nay 18/18 xã, thị trấn đều có ban tuyên giáo, 100% chi, đảng bộ trực thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp đều có báo cáo viên. Hàng năm đều được tập huấn về nghiệp vụ; hàng tháng, quý đều được cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện công tác tuyên truyền. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện từng bước được củng cố, kiện toàn; nội dung chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và phương pháp giảng dạy từng bước đổi mới theo hướng gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, phù hợp với trình độ của cán bộ nhất là vùng sâu, vùng xa. Từ năm 2006 đến năm 2009, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 109 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. 
            Trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng của địa phương, Đảng bộ đã chỉ đạo tái bản (có bổ sung) cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên tập 1 (1930 - 1954), biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên, tập 3 (1975 - 2000). Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức biên soạn lịch sử địa phương, đến nay đã có thị trấn Phố Ràng, xã Việt Tiến và xã Nghĩa Đô xuất bản lịch sử địa phương. Đồng thời chỉ đạo 3 xã Vĩnh Yên, Long Khánh và Bảo Hà tiếp tục tổ chức biên soạn lịch sử đảng bộ (dự kiến xuất bản vào năm 2010). Năm 2007, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo đưa chương trình Lịch sử địa phương vào giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, và các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hiểu và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.
 Để đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ huyện luôn trú trọng công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nâng cao chất lượng nhằm đạt kết quả cao nhất như đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hoạt động các văn hoá thông tin, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh và phát triển đều khắp. Toàn huyện có 13 câu lạc bộ thể dục thể thao; 19 đội bóng chuyền thường xuyên tập luyện, thi đấu. Hàng năm đều tổ chức giải ở huyện vào các dịp lễ, tết. Hoạt động văn hoá - văn nghệ quần chúng cũng được đẩy mạnh, toàn huyện có 5 câu lạc bộ văn hoá hoạt động thường xuyên góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân. Phong trào xây dựng gia đình, thôn bản, cơ quan, trường học văn hoá phát triển mạnh. Năm 2006, toàn huyện có 9.585 hộ gia đình, 151/307 thôn bản, 79/123 cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá, đến năm 2009 đã có 12.029 hộ gia đình, 156/307 thôn bản, 2/18 xã, thị trấn, 102/123 cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá. Công tác thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách xoá đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cổ vũ gương người tốt việc tốt góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân. Hiện nay Đài Truyền thanh - truyền hình huyện đã có 01 đài truyền hình trung tâm công suất 3.000w, 01 đài phát sóng FM và 12 đài khu vực, đảm bảo trên 85% dân số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Bên cạnh đó, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương cũng được Đảng bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động, có ý nghĩa chính trị, văn hóa - xã hội sâu sắc, qua đó thu hút được sự chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng vẫn còn một số những khó khăn, đó là: Một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chưa thực sự chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc triển khai nghiên cứư quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp có nơi còn hình thức, chưa cụ thể; Hiệu quả và chất lượng học tập lý luận chính trị chưa cao, việc vận dụng lý luận vào thực tiễn còn hạn chế; Công tác tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tuyên truyền đạo trái pháp luật có lúc chưa kịp thời; Công tác phối hợp giữa các ngành thuộc khối khoa giáo hiệu quả chưa cao;Việc tổ chức tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở chưa thực hiện thường xuyên và còn có những hạn chế.
Bước vào thời kỳ mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, để tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Đảng bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục tăng cường làm tốt công tác tổ chức triển khai học tập và quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết các cấp, truyên truyền sâu rộng các chương trình trọng tâm của tỉnh, huyện đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, khắc phục biểu hiện hoài nghi, bi quan, dao động, đấu tranh với các quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc. Ba là, tăng cường công tác giáo dục văn hoá Đảng, rèn luyện cán bộ, đảng viên về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, luôn gần dân, sát cơ sở, vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực sự là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Phát hiện biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bốn là, khai thác có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, nắm bắt thông tin 2 chiều, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối tuyên truyền - khoa giáo. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Năm là, đẩy mạnh biên soạn lịch sử đảng bộ các xã nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức tốt các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, giữ gìn và phát huy nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII)./.      

 

Hà Trọng Luân
 
UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,028
  • Trong tuần: 5,711
  • Tất cả: 1,881,077
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang