THÔNG TIN TUYÊN VẬN THÁNG 02/2020

THÔNG TIN TÌNH HÌNH THỜI SỰ, KINH TẾ - XÃ HỘI

NỔI BẬT THÁNG 01 NĂM 2019

(Phục vụ triển khai tại hội nghị tuyên vận tháng 02 năm 2020)

-----

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2020

1. Những kết quả nổi bật trong năm 2019

1.1. Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra; chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 ước đạt 7,02% so với cùng kỳ năm 2018; vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (6,6 - 6,8%), tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011 - 2017, là năm thứ hai liên tiếp kể từ năm 2011 GDP tăng trên 7%.

1.2. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tạo môi trường, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển: Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79%, thấp hơn mục tiêu đề ra (là mức tăng bình quân năm thấp nhất trong 3 năm qua). Thị trường tài chính, tiền tệ và tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt và duy trì ổn định phù hợp; dự trữ ngoại hối đạt khoảng 79 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt trên 1.400 nghìn tỷ đồng; bội chi ngân sách nhà nước khoảng 3,44% GDP; nợ công giảm còn 56,1% GDP (năm 2016 là 64,6% GDP).

1.3. Cơ cấu lại nền kinh tế dần đi vào thực chất, chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

1.4. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện: Xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới đánh giá tăng 10 bậc và 3,5 điểm so với năm 2018 - mức tăng mạnh nhất thế giới. Số doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 đạt mức kỷ lục trên 138 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng. Tổng số vốn đăng ký mới đạt khoảng 1,7 triệu tỷ đồng.

1.5. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; giảm nghèo đạt kết quả tích cực; đời sống nhân dân được nâng lên: Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; chất lượng cuộc sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Chất lượng dịch vụ y tế tiếp tục được nâng lên. Chất lượng giáo dục - đào tạo và dạy nghề được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi và rộng khắp. Thể dục, thể thao được chú trọng; thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực, ấn tượng.

2. Những hạn chế còn tồn tại

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng và ấn tượng, song nền kinh tế nước ta trong năm 2019 vẫn bộc lộ một số hạn chế: Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa thực sự vững chắc, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế vẫn còn chậm. Phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng đô thị chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Giá nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giảm. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp; tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng lớn. Tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả. An ninh, trật tự trên một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp…

3. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Trong năm 2020, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược 10 năm 2011 - 2020, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, với phương châm“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Thứ ba, phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển hài hòa văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ tư, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước Việt làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, Thứ năm,Nam hùng cường. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

 

TIN NỔI BẬT TRONG TỈNH

 

1. Tỉnh ủy gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Chiều 8/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các đồng chí đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (5/3/1947 - 5/3/2020).

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại lịch sử hình thành và lãnh đạo đất nước của Đảng trong 90 năm qua. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của lịch sử, là thành quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược để mang đến độc lập, thống nhất nước nhà. Từ năm 1986, Đảng đã lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước, chuyển đổi mô hình quản lý, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thực tiễn của cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

17 năm sau khi Đảng được thành lập, ngày 5/3/1947, Hội nghị toàn thể đảng viên tỉnh Lào Cai được tổ chức và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 7 đồng chí, do đồng chí Lê Thanh làm Bí thư, về sau, ngày này được lấy mốc là ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Đây là bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng ở địa phương, ghi dấu sự mở đầu trong hành trình xây dựng, phát triển và lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung sức, đồng lòng đưa phong trào hòa vào dòng thác cách mạng của cả dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc Lào Cai ra sức thi đua phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cơ sở cách mạng, tiến hành các cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt giải phóng quê hương và góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau gần 30 năm tái lập tỉnh (năm 1991), từ trong đổ nát, hoang tàn và những khó khăn chồng chất, Lào Cai đã vươn lên trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội, có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 2 khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Về công tác xây dựng Đảng, từ 2 chi bộ đầu tiên với 25 đảng viên, đến hết năm 2019 toàn Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 7 đảng đoàn, 3 ban cán sự đảng, 669 chi đảng bộ cơ sở và 2.917 chi bộ dưới cơ sở, với 48.840 đảng viên.

Về nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh yêu cầu các cấp, ngành cần tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV và các chương trình, đề án, kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung thực hiện Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa vươn tầm quốc tế và Lào Cai trở thành trọng điểm du lịch của vùng và quốc gia. Tiếp tục quan tâm giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở và doanh nghiệp, người dân, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phù hợp với thực tế. Nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Cũng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn cao gấp 74 lần so với năm 1991, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 178 lần, Lào Cai đón 5,1 triệu lượt khách du lịch tới tham quan, kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 3,8 tỷ USD.

2. Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lào Cai thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai.

2.1. Chiều 12/1, Đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trước đó, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 1.000 chăn ấm mùa đông cho đồng bào vùng cao. Theo đó, số chăn này sẽ được cấp phát đến các đối tượng thuộc diện khó khăn ngay trong ngày 13/1, với quan điểm ưu tiên huyện vùng cao, biên giới.

2.2. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các địa phương

* Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh chúc tết Đồn Biên phòng Bát Xát và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Chiều 13/1, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bát Xát và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tại các đơn vị đến thăm, chúc tết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tình hình thực tế, kết quả công tác biên phòng năm 2019; công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Chúc mừng những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bát Xát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đạt được trong năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh cũng yêu cầu: Cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống, không để bất ngờ, bị động, bảo đảm để nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm; có biện pháp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, phòng, chống tội phạm; thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, đối ngoại biên phòng. Đặc biệt đảm bảo các điều kiện để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra an toàn, chất lượng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đặt ra.

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Thị Nga thăm và chúc tết các đơn vị quân đội tại huyện Bảo Thắng

Sáng 14/1, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Thị Nga và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc tết các đơn vị quân đội tại huyện Bảo Thắng, Cơ sở cai nghiện ma túy số I và chúc tết Đảng ủy, UBND xã Gia Phú, xã Xuân Quang và tặng quà một số hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Đến thăm các đơn vị: Trung đoàn 254, Đại đội Công binh C17, Kho K10 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Trạm Ra đa 36 (Quân chủng Phòng không - Không quân), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã bày tỏ sự vui mừng, hoan nghênh các đơn vị quân đội trong thời gian qua nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cấp trên giao.

Chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ trực chiến đấu, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, sự việc xảy ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón nhận và tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới đợt I năm 2020, chăm lo công tác dân vận trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là tại địa bàn nơi đơn vị đóng quân. Cùng với đó là tích cực chăm lo việc đón Tết, vui xuân cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị theo hướng chu đáo, đầy đủ về vật chất, tạo các hoạt động văn nghệ, thể thao vui vẻ, lành mạnh.

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng thành lập các đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi thăm hỏi, chúc Tết tại các huyện, thành phố, đơn vị trong toàn tỉnh.

 

TIN TRONG HUYỆN

1. Bảo Yên tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020

Ngày 7/01/2020, UBND huyện Bảo Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Dự hội nghị các đồng chí lãnh đạo thường trực Huyện ủy - HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2019, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, huyện Bảo Yên đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,35%, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng/người/năm, tăng 4,3 triệu đồng so với năm 2018, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 71 triệu đồng, tăng hơn 7 triệu đồng/ha so với năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 20% so với cùng kỳ; chương trình nông thôn mới được quan tâm thực hiện; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 102 tỷ đồng, đạt 102% dự toán tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo còn lại 13,64%, giảm là 3,52% so với năm 2018. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính từng bước được nâng cao hiệu quả. Đến hết năm 2019, Đảng bộ huyện cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, về đích trước 1 năm so với mục tiêu Đại hội.

Tại hội nghị đại biểu các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn của huyện đã tập trung thảo luận bàn giải pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đặc biệt nhiệm vụ trọng tâm tháng 01, công tác chuẩn bị các điều kiện để Nhân dân đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.
Cùng với đó, huyện đã phát động các phong trào thi đua năm 2020 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa 5 khối của huyện.

Kết luận hội nghị đồng chí Hồ Cao Khải - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên đề nghị các cấp các ngành các địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Các địa phương tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2020 đảm bảo khung lịch thời vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dập dịch tả lợn Châu phi và các dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi; đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng trong mùa khô; tăng cường quản lý thị trường nhằm phát hiện xử lý kịp thời các hành vị buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý và các hoạt động kỷ niệm 90 thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/2020 …

2. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Trường Sơn thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện

Ngày 12/01/2020, đồng chí Đỗ Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà chính quyền, nhân dân và người có công với cách mạng trên địa bàn xã Minh Tân và Cam Cọn huyện Bảo Yên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Yên, đồng chí Hoàng Thị Lệ Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Lào Cai, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Bảo Yên.

Đoàn công tác đã đến chúc Tết và tặng quà chính quyền, nhân dân xã Minh Tân, tặng quà chúc Tết gia đình bà Đỗ Thị Mận, là thương binh với tỷ lệ thương tật 47%, cư trú tại bản Minh Hải; gia đình bà Nguyễn Thị Chắn, là mẹ liệt sỹ trú tại bản Mai 3; gia đình ông Hoàng Văn Phụ, là người cao tuổi cư trú tại bản Mai 2, xã Minh Tân.

Cùng ngày, đồng chí và đoàn công tác đã đến chúc Tết chính quyền và nhân dân xã Cam Cọn, tặng quà chúc Tết gia đình ông Vũ Văn Lượng, là thương binh với tỷ lệ thương tật 23%, cư trú tại bản Hồng Cam; gia đình cháu Trương Thị Thư, bị khuyết tật nặng, cư trú tại bản Cam 1.

Phát biểu tại các địa phương đến tặng quà, chúc tết, đồng chí đã biểu dương những kết quả xã Minh Tân, Cam Cọn đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời yêu cầu các địa phương ngoài thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho nhân dân, cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho vụ xuân, tập trung phòng chống rét cho vật nuôi... Đối với các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

3. Huyện ủy Bảo Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2020)

Sáng ngày 16/01/2020, Huyện ủy Bảo Yên đã long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự buổi gặp mặt, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Anh hùng lực lượng vũ trang, các đảng viên 55 tuổi Đảng trở lên đang cư trú trên địa bàn thị trấn Phố Ràng...

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ôn lại lịch sử hình thành và lãnh đạo đất nước của Đảng trong 90 năm qua, lịch sử 73 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2020) và 73 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Yên (22/4/1947 - 22/4/2020)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện cán bộ lão thành đã bày tỏ niềm phấn khởi trước sự phát triển của huyện Bảo Yên những năm qua, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Bảo Yên tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong chặng đường phía trước. Đại diện thế hệ trẻ Bảo Yên đã phát biểu hứa quyết tâm, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy sức trẻ xây dựng quê hương Bảo Yên ngày càng giàu mạnh. Tại buổi gặp mặt, Huyện ủy Bảo Yên đã trao Huy hiệu 50, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên sinh hoạt tại chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện…

4. Bảo Yên thăm và chúc tết các gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc Canh Tý, Huyện Bảo Yên đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc tết gia đình chính sách, người có công, các đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện Bảo Yên qua các thời kỳ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình chính sách, người có công bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn tấn tới, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, các đồng chia sẽ những khó khăn mà các gia đình đang gặp phải, những khiếm khuyết, thiệt thòi mà các đối tượng khuyết tật phải gánh chịu. Đồng thời giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, động viên các gia đình; các tổ chức đoàn thể trong xã phát huy tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ các gia đình. Với gia đình không may, mong muốn ngoài sự hỗ trợ của địa phương, các nhà hảo tâm. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình cố gắng, nổ lực vượt lên hoàn cảnh để có cuộc sống ngày cảng tốt đẹp hơn.

Cũng nhân dịp này đoàn công tác của huyện Bảo Yên cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chúc tết hai đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn huyện là Tiểu đoàn 17 thuộc sư đoàn 316; kho k4 Quân khu 2.

***

Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng xã hội khác, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết. Trước và trong Tết, huyện đã tổ chức trao tặng 10.851 suất quà (gồm tiền và hiện vật), trị giá hơn 3,3 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách; trong đó quà từ nguồn ngân sách nhà nước trị giá trên 1,5 tỷ đồng, quà từ nguồn vận động, ủng hộ, xã hội hóa trị giá trên 1,7 tỷ đồng.

5. Huyện Bảo Yên thành lập ban chỉ đạo phòng chống viêm phổi cấp do vi rút corona trên địa bàn

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do vi rút corona. Huyện Bảo Yên đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Hoàng Thị Lệ Hằng - Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực (Trung tâm y tế huyện), hiện nay dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona xuất hiện từ Trung Quốc đang có diễn biến hết phức tạp, nhiều nước trên thế giới đã phát hiện các ca nhiễm bệnh. Tại Việt Nam cũng đã phát hiện 5 ca dương tính với virut Corona, đang được cách ly điều trị. Đối với tỉnh Lào Cai ghi nhận 21 ca sốt, ho, biểu hiện nghi mắc bệnh trong đó có 11 người nước ngoài đã được trả về nước, 10 trường hợp khác đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Còn huyện Bảo Yên chưa phát hiện ca nào nghi mắc bệnh, nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ. (Hiện nay Bảo Yên có trên 800 trường hợp lao động làm thuê từ Trung Quốc đang về quê ăn tết và 16 trường hợp người Trung Quốc đang lưu trú tại một số xã trên địa bàn huyện).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trung tâm y tế huyện đã xây dựng kế hoạch hành động để phòng chống dịch. Với mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện viêm phổi cấp do vi rút corona, xử lý kịp thời ngay từ các ca bệnh đầu tiên không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

Cùng với thành lập ban chỉ đạo, thông qua kế hoạch hành động phòng chống viêm phổi do virut corona. Bảo Yên đang tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm chắc được những biểu hiện của bệnh, nguy cơ, các con đường lây lan để chủ động phòng tránh. Đồng thời có những giải pháp cụ thể để có thể xử lý các tình huống có thể xẩy ra trên địa bàn.


Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang