Đảng bộ huyện Bảo Yên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 1536
Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 04 lĩnh vực đột phá của huyện; Kết luận số 91-KL/TU, ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 1393-TB/TU, ngày 29/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên; Nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 15/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ngay từ đầu năm Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 16 - ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025”, Đề án số 08 của Huyện ủy Bảo Yên về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2020 - 2025” năm 2023. Đăng ký cam kết hoàn thành mục tiêu Đề án số 16 năm 2023 về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Huyện  ủy đã ban hành trên 300 văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và triển khai công tác lãnh, chỉ đạo các lĩnh vực về công tác xây dựng đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm việc cùng cấp ủy cơ sở

 Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện sáu tháng đầu năm 2023 đạt được những kết quả nổi bật. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 22 tổ chức đảng và 123 đảng viên. Đảng viên được kiểm tra có 22 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (01 Huyện ủy viên, 03 đảng ủy viên, 18 chi ủy viên); trong đó cấp ủy huyện đã tiến hành kiểm tra 02 tổ chức đảng, 03 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 20 tổ chức đảng, 121 đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 26/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải cách hành chính, đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2021-2025; việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đảng viên, thể hiện đúng tinh thần giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua kiểm tra kết luận số tổ chức đảng, đảng viên đã kiểm tra xong cơ bản thực hiện tốt nội dung kiểm tra, không có đảng viên nào vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật. Cấp ủy các cấp giám sát 21 tổ chức đảng, 124 đảng viên, số đảng viên được giám sát có 25 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (03 đảng ủy viên, 22 chi ủy viên); trong đó Huyện ủy đang tiến hành giám sát 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên; cấp ủy cơ sở tiến hành giám sát 19 tổ chức đảng, 122 đảng viên trong công tác lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án số 08 - ĐA/HU, ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 – 2025”, việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Cấp uỷ các cấp đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên với hình thức khiển trách 09, cảnh cáo 01; trong đó, Huyện ủy thi hành kỷ luật 01 đảng viên, chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 09 đảng viên; xử lý bằng hình thức xóa tên 03 đảng viên. Nội dung vi phạm do bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí trên 3 tháng, giảm sút ý chí chiến đấu, không làm nhiệm vụ của người đảng viên, được chi bộ nhiều lần giáo dục nhắc nhở nhưng không tiến bộ... Kịp thời chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo không để tình trạng đơn thư vượt cấp, điểm nóng trên địa bàn. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đã tiến hành kiểm tra đối với 37 tổ chức và 278 đảng viên, trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 tổ chức và 05 đảng viên, còn lại là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và kiểm tra tài chính; Giám sát đối với 26 tổ chức và 21 đảng viên… Nội dung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc; Việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trong đó tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; việc chấp hành quy chế làm việc; việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống; việc đoàn kết thống nhất nội bộ; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm),

anh tin bai

Bên cạnh kết quả đã đạt được cũng còn một số hạn chế đó là: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy có lúc, có việc chưa được thường xuyên, sâu sát. Cấp ủy cơ sở chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đối với đảng viên và tổ chức đảng; một số cấp uỷ, cấp uỷ viên, thiếu kiểm tra, ít sâu sát cơ sở; công tác giáo dục, quản lý đảng viên có nơi chưa chặt chẽ, dẫn đến hạn chế kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; cấp ủy, UBKT cơ sở ở một số nơi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nội dung kiểm tra, giám sát còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình; số tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát còn ít; UBKT cơ sở chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm cấp ủy huyện đã chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp bám sát thực hiện có hiệu quả chất lượng chương trình công tác kiểm tra của cấp uỷ, UBKT, Đề án 16 của Tỉnh ủy và Đề án 08 của huyện; chỉ đạo UBKT Huyện ủy: phát huy tốt vai trò chức năng tham mưu cho cấp uỷ và nhiệm vụ cấp uỷ giao về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phối hợp cùng với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy giúp cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên (kể cả cấp uỷ viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và nhiệm vụ đảng viên; chủ động phát hiện, xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; thực hiện giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại; tăng cường tuyên truyền thông báo các kết luận của cấp ủy, UBKT sau các kỳ họp về công tác kiểm tra, giám sát trên phương tiện thông tin đại chúng./.

Kim Ánh Thép - UBKT Tỉnh ủy
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,603
  • Trong tuần: 7,773
  • Tất cả: 1,661,058
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang