Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát góp phần bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng
Lượt xem: 178

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên,

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Yên

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết vào tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá công tác kiểm tra của Đảng như “ngọn đèn pha”. Bác khẳng định: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có “ngọn đèn pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ, chúng ta đều thấy rõ… Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm”. Lịch sử hơn 90 năm thành lập và lớn mạnh của Đảng ta đã chứng minh tầm quan trọng đối với công tác kiểm tra Đảng. Thành tựu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian vừa qua đã khẳng định sự đúng đắn, nhất quán trong chủ trương, quan điểm của Đảng. Tiếp tục giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đổi mới phương thức, kỹ năng trong công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trong những năm qua, Huyện ủy Bảo Yên đặc biệt coi trọng vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, sớm phát hiện và xử lý nghiêm những khuyết điểm, vi phạm. Nỗ lực đó đã góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Đảng bộ huyện Bảo Yên. 

Hiện nay, chúng ta đang tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đứng trước những thời cơ, vận hội mới, cũng là lúc mà công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách mới, khi mà các thế lực thù địch ngày càng ra sức tìm cách chống phá một cách quyết liệt, tinh vi, xảo quyệt hơn. Mục đích của chúng là bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN,  thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam. Do đó việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đồng thời trước tình hình mới đặt ra yêu cầu cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, linh hoạt, đổi mới phương pháp, kỹ năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở các quy định của Đảng.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Anh Chuyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự trong sạch vững mạnh trong Đảng; bảo đảm sự kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Đảng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại huyện Bảo Yên được cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Cấp ủy, UBKT đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai theo nhiệm kỳ và hằng năm trong công tác kiểm tra, giám sát, trong việc triển khai, thực hiện đối với Đề án số 16 - ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025” và Đề án số 08 - ĐA/HU, ngày 09/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 - 2025”. Trong kế hoạch, đối với công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Chi bộ Thanh tra cùng một số tổ chức đảng có liên quan, trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tham mưu thực hiện Đề án.

Huyện ủy giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu, thực hiện trong công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp báo cáo phục vụ các cuộc kiểm tra, giám sát, chủ động trao đổi, xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra cấp trên trong công tác kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; chú trọng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện tự rà soát, báo cáo công tác tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Để đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, hằng năm, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, thanh tra huyện đều phối hợp chặt chẽ trong việc dự thảo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, thống nhất nội dung, đối tượng, thời gian thực hiện để tránh chồng chéo, thực hiện nghiêm tinh thần “đúng vai, thuộc bài”, tránh gây phiền hà cho cơ sở, phát huy tốt nhất vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những điển hình cán bộ, đảng viên tiên tiến dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo để phát huy, đào tạo, bồi dưỡng, chủ động phát hiện sớm các khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần “khách quan, công minh, chính xác, kịp thời” góp phần xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài qua nhiều năm. Do vậy, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng nâng lên, đảm bảo “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, nội dung bám sát công tác xây dựng Đảng gắn với các vấn đề mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các vi phạm ngay từ khi mới manh nha. Bên cạnh kiểm tra, giám sát chuyên đề, Ủy ban Kiểm tra chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên một cách nghiêm minh theo quy trình, quy định. Qua kiểm tra, giám sát giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận rõ những ưu điểm để phát huy và phát hiện khuyết điểm, hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục. Bên cạnh việc xây dựng, triển khai các văn bản lãnh, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Bảo Yên chỉ đạo thành lập Tổ rà soát việc quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng, các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 17 xã, thị trấn trên địa bàn đồng thời yêu cầu UBND huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tự rà soát, báo cáo công tác tổ chức triển khai thực hiện các đề án tại địa phương, đơn vị.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Huyện ủy  Nguyễn Anh Chuyên, Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Với sự nỗ lực, quyết tâm đồng lòng trong toàn Đảng bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện trong 5 năm giai đoạn 2015-2020 đạt kết quả tích cực, cấp ủy các cấp đã kiểm tra toàn diện 22 tổ chức đảng, 22 đảng viên; kiểm tra chuyên đề 132 tổ chức đảng, 107 đảng viên; giám sát chuyên đề 186 tổ chức đảng, 118 đảng viên; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 43 tổ chức đảng, qua kiểm tra kết luận 18 tổ chức đảng có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 87 đồng chí, qua kiểm tra kết luận 73 đồng chí có khuyết điểm vi phạm (trong đó thi hành kỷ luật 11 đảng viên); Năm 2021, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra chuyên đề 97 tổ chức đảng, 85 đảng viên. giám sát chuyên đề 62 tổ chức đảng, 56 đảng viên; chỉ đạo, thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Năm 2022 cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra chuyên đề 76 tổ chức đảng, 74 đảng viên; giám sát chuyên đề 54 tổ chức đảng, 62 đảng viên, thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Việc xem xét xử lý kỷ luật đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền, không có khiếu nại kỷ luật Đảng, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Năm 2023, bên cạnh việc tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Bảo Yên tích cực hưởng ứng, triển khai, thực hiện các hoạt động thi đua, lập thành tích kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023) với nhiều hình thức, cách làm mới như tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong bốc thăm, lựa chọn đối tượng được xác minh kê khai tài sản thu nhập, tăng cường tăng tải các tin, bài về công tác kiểm tra, giám sát trên cổng thông tin điện tử huyện, các mô hình hay, những điển hình tiên tiến; tổ chức biên soạn Cuốn tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng, tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ bí thư chi bộ giỏi, xây dựng và nhân rộng các chi bộ mẫu (chi bộ mẫu trong thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ. mẫu trong công tác tuyên truyền triển khai thực hiện công tác tư tưởng, chính trị, học tập và làm theo Bác, mẫu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận khéo, mẫu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát)...Qua đó, cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ huyện có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc lãnh đạo, chấp hành và thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện. Kết quả đạt được cho thấy rõ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nói đi đôi với làm của cấp ủy, chính quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực với mục tiêu tất cả vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giúp tổ chức đảng, đảng viên chấp hành nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; kết hợp chặt chẽ giữa ngăn ngừa vi phạm với xử lý nghiêm các vi phạm, trong đó lấy ngăn ngừa là chính, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước”, Đảng bộ huyện Bảo Yên sẽ tiếp tục giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò “Thanh bảo kiếm” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác kiểm tra của Đảng giống như “ngọn đèn pha”, ngọn đèn không chỉ toả ra ánh sáng minh bạch, mà còn luôn phải đi trước, soi đường. Trong tình hình mới, công tác kiểm tra của Đảng cần tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Giải pháp hàng đầu là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát cũng như đổi mới phương pháp, kỹ năng kiểm tra, giám sát trên cơ sở các quy định hiện hành đồng thời coi trọng công tác dự báo tình hình vi phạm, từ đó chủ động có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng là cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện Bảo Yên phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bằng quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân các dân tộc trong huyện, Bảo Yên tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện khát vọng phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Bảo Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai./. 

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 6,268
  • Tất cả: 1,768,691
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang