BẢO YÊN QUYẾT TÂM CÁN ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI VÀO NĂM 2025
Lượt xem: 810

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, các lực lượng xã hội và hưởng ứng, chung tay góp sức của Nhân dân, diện mạo khu vực nông thôn của huyện đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực phát triển, đặc biệt hạ tầng kỹ thuật nông thôn được đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Đây là tiền đề để Bảo Yên xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2020 – 2025.

Những tuyến đường NTM  nối liền các thôn bản vùng thấp đến vùng cao.

Khi bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới, huyện Bảo Yên gặp rất nhiều khó khăn, thách thức khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn còn nghèo nàn, lạc hậu; nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân với nhiều cách làm sáng tạo, bộ mặt nông thôn Bảo Yên có nhiều khởi sắc. Toàn huyện có 586 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; trên 345 km kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa; 98,4% số phòng học kiên cố và bán kiên cố; 100% số thôn, tổ dân phố được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đặc biệt là đời sống người dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 9,83%, giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị ha canh tác năm 2020 đạt 75 triệu đồng. Huyện tập trung phát triển rõ nét 5 loại cây trồng chủ lực gồm: cây quế 21.600 ha, cây chè trên 750ha, cây sả 210 ha, cây hồng không hạt 340 ha, cây dâu tằm 290 ha và 3 con vật nuôi: đàn trâu trên 20.000 con; gà đồi trên 750.000 con, vịt bầu trên 80.000 con… Đến nay huyện đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Việt Tiến, Yên Sơn, Nghĩa Đô, Lương Sơn, Tân Dương, Minh Tân và Xuân Thượng. Năm 2021 hai xã Vĩnh Yên và Bảo Hà phấn đấu về đích, những xã còn lại đạt từ 10 đến 15 tiêu chí. Với quan điểm của Đảng và Chính phủ: Xây dựng nông thôn mới để đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng, tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.

Bảo Yên chú trọng công tác quy hoạch, phát triển sản xuất để nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bảo Yên đang quyết tâm và đặt mục tiêu xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2025. Để phấn đấu đạt mục tiêu đó huyện Bảo Yên phải hoàn thành 16/16 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Nhu cầu kinh phí để thực hiện trên 1.695 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh quản lý gần 800 tỷ đồng, ngân sách huyện, ngân sách xã và huy động từ Nhân dân đóng góp trên 705 tỷ đồng,…

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, huyện Bảo Yên đề ra 11 giải pháp chủ yếu để thực hiện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền; Giải pháp về phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo; Giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; Giải pháp về cơ chế chính sách, huy động nguồn lực; Giải pháp về thực hiện cơ sở hạ tầng; Giải pháp phát triển về du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới;… Đồng thời huyện đã chủ động mời các sở, ngành liên quan tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến hoàn thiện đề án, xác định rõ phần việc cần thực hiện để phân bổ nguồn lực của tỉnh, của huyện và huy động từ người dân. Huyện đã sớm đưa ra các giải pháp cụ thể, trong đó xác định tiêu chí nào thuộc về người dân thì phải ưu tiên tổ chức triển khai ngay, như giảm nghèo, xóa nhà tạm, tăng thu nhập. Xây dựng lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cho từng xã và mỗi xã có các tiêu chí cần hoàn thiện đảm bảo phù hợp đặc thù địa phương, do vậy cũng cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện các tiêu chí chưa đạt và củng cố, nâng cao tiêu chí đã đạt.

Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao đang được nhân rộng.

Quan tâm đặc biệt việc quán triệt cho các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân hiểu, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới, xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị tại địa phương. Tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hình thành các vùng chuyên canh lớn, hiện đại gắn với chế biến và tiêu thụ. Triển khai thực hiện đề án, quy hoạch xây dựng Nông thôn mới phải bám sát vào kế hoạch được duyệt cho các xã.

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, huyện chú trọng phát triển các tổ chức sản xuất theo các hình thức hợp tác xã, tổ hợp tác; hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm giữa các tổ chức, nông dân với doanh nghiệp; góp phần cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất, tổ chức tiêu thụ hoặc đầu mối tiêu thụ sản phẩm đầu ra, gắn sản xuất nông nghiệp với chế biến, thương mại, du lịch, dịch vụ để nâng cao giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác, phát triển và nhân rộng các mô hình đang cho hiệu quả kinh tế cao; đảm bảo thu nhập bình quân đầu người hằng năm đạt và vượt mức quy định theo vùng; tập trung nguồn lực đầu tư và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch đặt ra.

Đối với các xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội; hoàn thiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch cụm dân cư, quy hoạch vùng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu. Bên cạnh đó là phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; duy trì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và kiến thức pháp luật cho người dân...

Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư ngày một đồng bộ.

Việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện để huyện Bảo Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 là một chủ chương lớn, từ đây sẽ góp phần thay đổi cuộc sống của người dân nông thôn. Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh, đặc biệt là với tinh thần, ý chí quyết tâm cao nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện. Chú trọng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; huy động tối đa sự chung tay, ủng hộ của các tổ chức xã hội, cộng động doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh. Lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để mỗi ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có hoạt động cụ thể để hưởng ứng các phong trào thi đua.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hòa quyện ý Đảng - lòng dân, tin tưởng rằng huyện Bảo Yên sẽ đạt huyện nông thôn mới đúng theo lộ trình đã đề ra, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên./.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 528
  • Trong tuần: 3,742
  • Tất cả: 1,679,694
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang