Bảo Yên - Chuyển biến tích cực trong thực hiện Đề án 16 của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 2082

Qua hơn 02 năm thực hiện Đề án số 16 - ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng; nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng thời góp phần để công tác kiểm tra của Đảng đến gần hơn với cơ sở.

Năm 2022, với chủ đề : “Đoàn kết - Đổi mới - Thích ứng linh hoạt và Khát vọng phát triển”, Huyện ủy Bảo Yên đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện 04 lĩnh vực trọng tâm, 04 địa bàn trọng trọng điểm, 15 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và 04 lĩnh vực đột phá; 05 nhóm nhiệm vụ, 12 đề án, 02 Nghị quyết trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu năm 2022 cơ bản đạt kế hoạch đề ra với nhiều sự kiện nổi bật. Song song với quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Bảo Yên luôn coi trọng và phát huy đầy đủ vai trò của công tác xây dựng Đảng, trong đó xác định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng.

anh tin bai

Sự đổi thay ở trung tâm huyện Bảo Yên. (Ảnh Nguyễn Giỏi)

Để góp phần đạt được những kết quả trên, bên cạnh việc chủ động triển khai Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020, của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”, Huyện ủy Bảo Yên đã chủ động  xây dựng Đề án số 08 - ĐA/HU, ngày 09/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 - 2025”. Để cụ thể hóa các Đề án, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện theo giai đoạn và hằng năm (Kế hoạch số 36-KH/HU ngày 22/02/2021, Kế hoạch số 39 - KH/HU, ngày 10/3/2021, Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 05/01/2022 ...) đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án 16 - ĐA/TU, Đề án số 08 - ĐA/HU và xây dựng kế hoạch thực hiện theo giai đoạn, từng năm.

Trong tham mưu, thực hiện Đề án 16 - ĐA/TU và Đề án số 08 - ĐA/HU, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, Thanh tra huyện tham mưu cho cấp ủy huyện thực hiện tốt các Đề án đồng thời tránh chồng chéo các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo nội dung của Đề án. Định kỳ, cấp ủy nghe Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo, sau đó cho ý kiến chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều chỉ tiêu trong công tác kiểm tra, giám sát đạt và vượt chương trình, kế hoạch đề ra, điển hình như: Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra chuyên đề 166 tổ chức đảng, 150 đảng viên (trong đó, Huyện ủy Bảo Yên tiến hành kiểm tra toàn diện 02 cuộc/năm đối với đa dạng các loại hình tổ chức đảng như loại hình tổ chức đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đảng ủy các xã, thị trấn); giám sát chuyên đề 110 tổ chức đảng, 113 đảng viên. Chỉ đạo UBKT các cấp kiểm tra 178 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tiến hành giám sát chuyên đề 155 tổ chức đảng, 127 đảng viên... Cấp uỷ các cấp và UBKT đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 29 đảng viên với hình thức: Khiển trách 20, cảnh cáo 04, cách chức 04, khai trừ 01; tiếp nhận và xử lý, giải quyết xong đối với 39/39 đơn (đạt 100%).

Các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc, không có khiếu nại kỷ luật Đảng. Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm đã đề ra, Huyện ủy đã chỉ đạo, thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% chi bộ, đảng bộ về thực hiện các thông báo kết luận của thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, các nội dung theo quy định của Điều lệ Đảng.

anh tin bai

Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012-2022) tại huyện Bảo Yên.

 

Bên cạnh đó, để góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Huyện ủy đã ban hành các văn bản tuyên truyền về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo UBND huyện Bảo Yên ban hành kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng hằng năm; tăng cường triển khai các quy định vể kiểm soát tài sản thu nhập. Từ đó, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (trọng tâm là Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng. Năm 2022, Đoàn dự thi của huyện Bảo Yên đã đạt giải Ba trong cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyên truyền pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai qua đó góp phần tuyên truyền, triển khai sâu rộng Đề án 16 trên địa bàn huyện.

Đối với công tác phối hợp, Huyện ủy đã ban hành Quy chế số 16-QC/HU, ngày 11/02/2022 quy chế quy định việc phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp và Quy chế số 18-QC/HU, ngày 03/6/2022 quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy xã, thị trấn trực thuộc Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Chi bộ Công an xã, thị trấn. Qua đó, tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

anh tin bai

UBKT Tỉnh ủy trao giấy khen cho UBKT Huyện ủy Bảo Yên cùng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đổi mới phương pháp, cách thức, kỹ năng trong kiểm tra giám sát của UBKT các cấp trên địa bàn huyện với tinh thần chủ động hơn, hành động quyết liệt hơn. Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng, lựa chọn chi bộ mẫu trên các lĩnh vực công tác đảng tại 17 xã, thị trấn cùng một số đảng bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong đó có 17 chi bộ mẫu về công tác kiểm tra, giám sát. Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy hướng dẫn, triển khai, ban hành các mẫu biên bản sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề, mẫu chương trình kiểm tra, giám sát, hồ sơ lưu trữ trong kiểm tra, giám sát... để tạo thuận tiện cho các chi, đảng bộ cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức của Huyện ủy dự, hướng dẫn tại các chi bộ mẫu, từ đó triển khai, nhân rộng để công tác kiểm tra, giám sát đến gần hơn, thường xuyên hơn tại cơ sở; tăng cường lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ, UBKT Đảng ủy cơ sở rà soát, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bám sát Đề án 16-ĐA/TU, Đề án 08-ĐA/HU với mục tiêu đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nói chung và thực hiện tốt Đề án 16-ĐA/TU nói riêng là cơ sở góp phần quan trọng để Đảng bộ huyện Bảo Yên phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó phát huy vai trò, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2023, với chủ đề: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động  - Phát triển cùng sự quyết tâm và sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong huyện, Bảo Yên tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, vượt qua khó khăn, thực hiện khát vọng phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai.

 

                

Thanh Trà - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,006
  • Trong tuần: 7,019
  • Tất cả: 1,769,442
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang