Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Ban CHQS huyện Bảo Yên
Lượt xem: 54

Quán triệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng của Chính phủ cũng xác định "phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng Nhân dân, phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới". 

Trong những năm qua, Ban CHQS huyện Bảo Yên đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp; đặc biệt là tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đặc biệt đối với các đồng chí đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm về tài chính. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng Ban CHQS huyện đã tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Gắn công tác phòng chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn phòng chống tham nhũng với xây dựng và chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh, đấu tranh, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh PCTN của một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hai là, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nâng cao mức sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, từ đó chấp hành tốt "bốn không"(không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng) trong phòng, chống tham nhũng.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ. Kiểm tra toàn diện công tác cán bộ, chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng, dư luận xã hội phản ánh, tố cáo; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bốn là, thực hiện cải cách hành chính quyết liệt hơn, chú trọng rà soát, đơn giản hóa, công khai thủ tục hành chính, mở rộng các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận thông tin và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc kê khai tài sản hằng năm theo đúng quy định.

Năm là, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi, vi phạm liên quan đến tham nhũng "Không có vùng cấm", "Không có ngoại lệ". Kiên quyết xử lý nghiêm những người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc xử lý hành vi tham nhũng. Ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho Nhân dân, nhất là "tham nhũng vặt" trong giải quyết công việc./.

                                         

Hà Huy Khôi – Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1,439
  • Trong tuần: 7,609
  • Tất cả: 1,660,894
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang